Powiatowy Klub Seniora w Raciborzu
Cel projektu - Pobudzenie aktywności życiowej osób starszych
Program regionalny Śląskie. Pozytywna energia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


regulamin

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Pwiatowy Klub Seniora”

Postanowienia Ogólne

 1. Projekt: „Powiatowy Klub Seniora” realizowany przez Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany jest  od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
 2. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w powiecie raciborskim. Celem Klubu Seniora jest wyzwolenie motywacji i pobudzenie aktywności życiowej osób starszych poprzez szeroką ofertę aktywizującą
 3. Udział w Klubie Seniora jest bezpłatny.
 4. Projekt jest adresowany do mieszkańców powiatu raciborskiego w wieku 60+ doświadczających ograniczeń związanych z wiekiem oraz mających trudności w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych

Zasady uczestnictwa:


 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do
  - aktywnej współpracy oraz utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem socjalnym oraz   
  opiekunem osób niesamodzielnych,
  - aktywnego uczestnictwa w zajęciach z  zakresu rozwoju osobistego i podniesienia  
  umiejętności kompetencji społecznych, muzykoterapii, terapii zajęciowej, warsztatów  
  komputerowych,  treningów pamięci oraz w  zajęciach rekreacyjno-integracyjnych.
  - uczestnictwa w formach wsparcia  w ilości nie mniejszej niż 80% godzin przewidzianych
  w ramach poszczególnych zajęć,
  -  niezwłocznego informowania o przeszkodach uniemożliwiających udział w formach   
  wsparcia lub o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
 2. Uczestnik ma prawo do:
  - opuszczenia maksymalnie 20% godzin zajęć.
  - rezygnacji z udziału w projekcie, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych 
  powodów osobistych,
  -  korzystanie z całej oferty Klubu wg własnych zainteresowań,
  - korzystanie z wyposażenia Klubu.
 3. Projektodawca zobowiązuje się do: - przeprowadzenia zaplanowanych zajęć zgodnie z harmonogramem,
  - zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego, gwarantującego prawidłowy  
  przebieg i realizację zajęć,
  - przekazania uczestnikom niezbędnych materiałów dydaktycznych,
  - realizowania usług opiekuńczych zgodnie ze Standardem usług opiekuńczych.
 4. Stowarzyszenie PERSONA zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania uczestnika o wszelkich zaistniałych  zmianach.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Klubu Seniora wchodzi w życie z dniem 9 września 2019 roku.
 2. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Stowarzyszenie PERSONA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany warunków umowy o dofinansowanie Projektu, zasad oraz wytycznych  z  zakresu realizacji projektów w ramach RPO WSL.
Lider projektu:
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznegostrona główna324149690; 695933584biuro@persona.slask.plul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz

strona główna PERSONA | aktualności | rekrutacja | regulamin | kontakt

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


created by ms | © copyright 2013 by PKS Racibórz ® - all rights reserved all photos, website design and compilation