Klub Integracji Społecznej w Raciborzu
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


rekrutacja

Rekrutacja Uczestników:

 1. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 2 stycznia 2021 roku i trwa nieprzerwanie do momentu uzyskania zaplanowanej liczby uczestników.
 2. Kandydaci do udziału w Projekcie w momencie zgłoszenia powinny przedłożyć następujące dokumenty:
 • wypełniony podpisany formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1;

       Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które:

 • zamieszkują teren powiatu raciborskiego, - są w wieku od 16 do 64 lat,
 • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
 • pozostają bez zatrudnienia
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym bądź znacznym, niepełnosprawność sprzężoną, intelektualną oraz zaburzenia psychiczne, - posiadają motywację do zmiany swojej sytuacji życiowej,
 • posiadają motywację do zmiany swojej sytuacji życiowej.
 1. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia kryteriów merytorycznych, rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydat do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej jest zobowiązany do  podpisania wymaganego kompletu dokumentów:
 • ankiety badającej potrzeby i motywację do uczestnictwa w projekcie – zaL. nr 2
 • oświadczenia uczestnika projektu/deklaracji udziału w projekcie – załącznik nr 3,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia przez ZUS o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (druk US-7) – załącznik nr 4
 • zawarcia z pracownikiem socjalnym kontraktu socjalnego.
 1. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia. 6. Rekrutacja do projektu odbywa się zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn–zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

W ramach form wsparcia uczestnicy otrzymają obiad, kawę, herbatę, słodkie przekąski oraz materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Stowarzyszeniu PERSONA, ul. Karola Miarki 7/1 6, tel. 695 933 584, 506 063 338, bądź w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu tel. 32 415 45 50 wew. 235

 

Załacznik do pobrania --- Formularz zgłoszeniowy
 
 
Załaczniki projektu do podpisania po zakończeniu procedury rekrutacyjnej
 
Ankieta badająca potrzeby uczestnika
Oświadczenie uczestnika projektu
Wniosek do ZUS o wyadnie zaświadczenia

Zapraszamy

 

Lider projektu:
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego
Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

strona główna324149690; 695933584biuro@persona.slask.plul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz

strona główna PERSONA | aktualności | rekrutacja | regulamin | kontakt

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


created by ms | © copyright 2021 by kis Racibórz ® - all rights reserved all photos, website design and compilation