Klub Integracji Społecznej w Raciborzu
Projekt realizowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki
Człowiek - najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


regulamin

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”

1. Postanowienia Ogólne

 1. Projekt: „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” realizowany przez Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu oraz firmą NADAM z Krakowa, współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy Aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Projekt realizowany jest od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku.
 3. Projekt ma na celu udzielenie wsparcia oraz pomocy w odbudowywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, w powrocie do pełnienia ról społecznych, podniesienia kwalifikacji, a także podjęcia zatrudnienia. – osób niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń społecznych, bezdomnych i innych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 5. Projekt jest adresowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących teren powiatu raciborskiego.2. Rekrutacja Uczestników:

 1. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 2 maja 2016 roku i trwa nieprzerwanie do momentu uzyskania zaplanowanej liczby uczestników.
 2. Kandydaci do udziału w Projekcie w momencie zgłoszenia powinny przedłożyć następujące dokumenty:
 • wypełniony podpisany formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1;
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli dotyczy;

       Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które:

 • zamieszkują teren powiatu raciborskiego,
 • są w wieku od 14 do 65 lat,
 • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
 • pozostają bez zatrudnienia i są zakwalifikowane do II lub III profilu pomcy,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność sprzężoną lub niepełnosprawność intelektualną oraz zaburzenia psychiczne
 • posiadają motywację do zmiany swojej sytuacji życiowej.
 1. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia kryteriów merytorycznych, rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydat do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej jest zobowiązany do  podpisania wymaganego kompletu dokumentów:
 • deklaracji udziału w projekcie – załącznik nr 2,
 • ankiety badającej potrzeby, motywację do uczestnictwa w projekcie–zał.  nr 3
 • zawarcia z pracownikiem socjalnym kontraktu socjalnego.
 1. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji  
  uczestnictwa w projekcie.
 2. Rekrutacja do projektu odbywa się zgodnie z zasadą równości szans kobiet  i mężczyzn – zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

 


3. Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do
 • aktywnej współpracy oraz utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem  
  socjalnym,
 • aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach podnoszących kwalifikacje, pracach społecznie użytecznych oraz w pozostałych formach wsparcia w ilości nie mniejszej niż 80% godzin przewidzianych w ramach zajęć,
 • niezwłoczne informowanie o przeszkodach uniemożliwiających udział w formach 
  wsparcia lub o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
 1. Uczestnik ma prawo do:
 • opuszczenia maksymalnie 20% godzin szkolenia.
 • rezygnacji z udziału w projekcie, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych 
  powodów osobistych bądź podjęcia zatrudnienia.
 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania uczestnika o wszelkich zaistniałych  zmianach.
 2. Projektodawca zobowiązuje się:
 • przeprowadzić zaplanowane zajęcia zgodnie z harmonogramem,
 • zapewnić zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe gwarantujące prawidłowy przebieg i realizację form wsparcia,
 • przekazać uczestnikom niezbędne materiały dydaktyczne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Stowarzyszenie PERSONA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany warunków umowy o dofinansowanie Projektu, zasad oraz wytycznych z zakresu realizacji projektów w ramach RPO WSL.


Lider projektu:
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego

strona główna324149690; 695933584biuro@persona.slask.plul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz

strona główna PERSONA | kis Racibórz | oferta | rekrutacja | regulamin | kontakt

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


created by ms | © copyright 2013 by kis Racibórz ® - all rights reserved all photos, website design and compilation