Zwiększenie zdolności zatrudnienia osób wykluczonych
Pomoc dla osób bezdomnych i bezrobotnych
Integracja mieszkańców z obszarów zdegradowanych


rekrutacja

Rekrutacja Uczestników
Kliknij aby pobrać fromularz zgłoszeniowy

Do udziału w formach wsparcia organizowanych w ramach projektu zapraszamy w szczególności osoby pozostające bez zatrudnienia, z niepełnosprawnościami, bezdomne, które są mieszkańcami obszarów zdegradowanych Miasta Racibórz.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać:

 • z zajęć animacyjnych polegających na budowaniu więzi sąsiedzkich, integrowaniu środowisk,
 • z wizyt studyjnych do przedsiębiorstw społecznych bądź ciekawych miejsc rewitalizowanych na terenie województwa śląskiego,
 • z bezpłatnych warsztatów kształtowania potencjału osobistego, wzmacniania własnej osobowości,
 • ze szkoleń i kursów umożliwiających zdobycie, utrwalenie bądź aktualizację kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymają stypendium szkoleniowe,
 • ze staży zawodowych u pracodawców, w ramach których otrzymają stypendium stażowe,
 • ze wsparcia psychologa, prawnika, trenera pracy,


Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach form wsparcia uczestnicy otrzymają obiad, kawę, herbatę,  słodkie przekąski oraz materiały szkoleniowe.

Przebieg procesu rekrutacji

 1. Proces rekrutacji jest realizowany w sposób ciągły, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych Realizatora i Partnera oraz w miejscach ogólnodostępnych, w tym w siedzibie Realizatora i Partnera oraz poprzez współpracę z pracownikami socjalnymi. 
 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich Uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
 3. Rekrutacja prowadzona będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 4. W celu wyboru Uczestników projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: pracownik/cy socjalni, pomoc administracyjno-biurowa. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z przeprowadzonej rekrutacji, listę Uczestników projektu oraz listę rezerwową potencjalnych Uczestników projektu w przypadku większej liczby kandydatów niż ilość miejsc. 
 5. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do projektu są dostępne w siedzibie Realizatora projektu i Partnera oraz on-line na stronach internetowych. Dokumenty zgłoszeniowe tj. Formularz zgłoszeniowy do projektu stanowiący załącznik nr 1 należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć do OPS w Raciborzu osobiście, listownie pocztą, przesłać skan na e-maila sekretariat@ops-raciborz.pl (z obowiązkiem późniejszego dostarczenia oryginałów) lub złożyć wypełniony formularz u pracownika socjalnego/asystenta rodziny.
  2. o przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie stwierdzone na podstawie właściwych orzeczeń, zaświadczeń i opinii oraz oświadczeń kandydata; spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie ocenione jest według punktacji przyjętej w arkuszu punktów rekrutacyjnych stanowiącym załącznik nr 6,
  3. przy wyborze Uczestników w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z najwyższą liczbą punktów, a przypadku tej samej liczby punktów dla kilku osób, o wyborze Uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń,
  4. osoby składające dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji przez Komisję Rekrutacyjną pisemnie - drogą listowną,
  5. po wyborze Uczestników przez Komisję Rekrutacyjną oraz zatwierdzeniu list Uczestników przez Dyrektora OPS, zostanie podpisany, z każdym zakwalifikowanym kandydatem kontrakt socjalny wraz z dobrowolną deklaracją uczestnictwa w projekcie, oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na upublicznianie wizerunku oraz wszelkie dokumenty projektowe niezbędne do udziału w projekcie,
  6. jeżeli liczba potencjalnych Uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie niższa niż zakładana ilość miejsc proces rekrutacji będzie prowadzony w formie ciągłej, aż do momentu uzyskania odpowiedniej liczby osób, a jeżeli liczba potencjalnych uczestników będzie wyższa od zakładanej ilości miejsc, zostanie stworzona lista rezerwowa kandydatów,
  7. w przypadku rezygnacji Uczestnika/czki, zmiany jego sytuacji zdrowotnej i/lub społeczno - ekonomicznej, skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników projektu, śmierci Uczestnika/czki, wolne miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej,
  8. dokumenty rekrutacyjne Uczestnika/czki będą przechowywane w siedzibie Realizatora projektu.


Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Stowarzyszeniu PERSONA, ul. Karola Miarki 7/1 6, tel. 695 933 584, 506 063 338 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Raciborzu tel. 32 415 45 50.

Zapraszamy

Partner projektu:
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego
strona główna324149690; 695933584biuro@persona.slask.plul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz

strona główna PERSONA | aktualności | rekrutacja | regulamin | kontakt

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


created by ms | © copyright 2022 by kis Racibórz ® - all rights reserved all photos, website design and compilation