Zwiększenie zdolności zatrudnienia osób wykluczonych
Pomoc dla osób bezdomnych i bezrobotnych
Integracja mieszkańców z obszarów zdegradowanych


regulamin

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„DRUGI BRZEG”
Kliknij jeśli chcesz pobrać regulamin

1. informacje Ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestników projektu „DRUGI BRZEG”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Numer naboru: nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19, zwanego dalej projektem.
 2. Projekt realizowany jest w okresie: od 3 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.
 3. Miejscem realizacji projektu jest Miasto Racibórz, które jest zlokalizowane na obszarze funkcjonalnym Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
 4. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu.
 5. Biuro projektu: siedziba Realizatora i Partnera projektu.
 6. Wszystkie informacje na temat projektu, zwłaszcza naboru Uczestników i realizacji form wsparcia zamieszczane są na stronie internetowej Realizatora i Partnera projektu (www.ops-raciborz.pl; http://persona.slask.pl).
 7. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans oraz niedyskryminacji.
 8. Głównym celem projektu "DRUGI BRZEG" jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. poprzez wzmocnienie aktywności społ. i zawodowej 5 społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane Miasta Racibórz zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 (łącznie 55 uczestników, a w tym 43 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w formie usług aktywnej integracji o charakterze społ. i zawodowym. Planowane działania z zakresu integracji społ. obejmują animację, realizację inicjatyw lokalnych, wyjazdy edukacyjno-integracyjne, pikniki sąsiedzkie, wolontariat, usługi specjalistyczne (m.in. zdrowotne, doradztwa prawnego, psychologicznego, cyfrowego, itp.). Działania z zakresu integracji zawodowej to indywidualna ścieżka rozwoju, wsparcie trenera pracy, instrumenty edukacyjne, certyfikowane szkolenia zawodowe, staże.

2. Postawowe pojęcia

 1. Biuro Aktywności Społecznej – biuro znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu, w którym udzielane są informacje dotyczące projektu oraz możliwe jest pobranie formularzy i regulaminów obowiązujących w projekcie, a także spotkanie z kadrą projektu.
 2. Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.
 3. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płciowych.
 4. Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty wymagane w trakcie procesu rekrutacji do projektu.
 5. Dzień przystąpienia do projektu – uważa się dzień/datę podpisania przez zakwalifikowanego do projektu kandydata deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do projektu i rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia będzie podpisanie kontraktu socjalnego – załącznik nr 7 oraz wypełnienie wszelkiej dokumentacji uprawniającej do udziału w projekcie.
 6. Kontrakt socjalny – o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest pisemną umową pomiędzy uczestnikiem projektu „DRUGI BRZEG” a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobów w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 7. Kandydat/ka Potencjalny/a Uczestnik/czka – rozumie się przez to osobę, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym Regulaminie.
 8. Komisja Rekrutacyjna (KR) – Komisja powołana w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych przez kandydatów do projektu, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. W skład komisji wchodzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 9. OPS – rozumie się przez to Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz.
 10. Partner projektu – rozumie się przez to Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 7/1, 47400 Racibórz.
 11. Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
 12. Osoba samotna – osoba samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych.
 13. Osoby z niepełnosprawnościami – osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 14. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności.
 15. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
 16. Projekt – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego, tj. „DRUGI BRZEG”.
 17. Proces rekrutacyjny – rozumie się przez to prowadzone postępowanie w sprawie przyjęcia określonej osoby spełniającej warunki do udziału w projekcie.
 18. Uczestnik/czka projektu – osoba fizyczna, która zakwalifikowana została do udziału w projekcie i złożyła dokumenty rekrutacyjne.
 19. Uczestnik/czka, który/a zakończył/a udział w projekcie – należy przez to rozumieć osobę, która zakończyła udział zgodnie z założeniami projektu (zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia) lub przedwcześnie go opuściła (przerwała udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia).
 20. Staż – nabywanie przez osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
 21. RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 20142020.
 22. System LSI – Lokalny System Informatyczny do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

3. Uczestnictwo w projekcie

 1. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne (zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020).
 2. Projekt skierowany jest do ok. 55 osób:
  − głównie z tytułu ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu i bezdomności – udział w projekcie ok. 23 osób;
  − korzystających z Programu POPŻ – udział w projekcie ok. 14 osób;
  − osób z niepełnosprawnością w różnym stopniu i ich bezrobotnych opiekunów (udział w projekcie 6 osób);

  oraz otoczenie osób zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne ( udział w projekcie 12 osób).
 3. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji uczestnictwa – załącznik nr 2 i kontraktu socjalnego – załącznik nr 7.
 4. Przed podpisaniem kontraktu socjalnego pracownik socjalny przedstawi osobie kandydującej do udziału w projekcie kwestionariusz rekrutacyjny dla potencjalnych Uczestników projektu - załącznik nr 5, z opinią dotyczącą udziału potencjalnego/ej Uczestnika/czki w projekcie. Na podstawie ww. dokumentu oraz arkusza punktów rekrutacyjnych potencjalnych Uczestników – załącznik nr 6, zostanie sporządzona lista grup docelowych Uczestników.
 5. Uczestnik/czka projektu ma prawo do:

  a) bezpłatnego korzystania z różnych form wsparcia, zgodnie z opracowaną wspólnie z pracownikiem socjalnym Indywidualną Ścieżką Reintegracji.
  Możliwe formy wsparcia:
 • grupa wsparcia
 • prowadzona przez pracownika socjalnego w celu diagnozy problemów i potrzeb Uczestników oraz planowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji przy współpracy z Partnerem projektu,
 • indywidualne wsparcie specjalistów zgodnie z potrzebami Uczestników,
 • animacja lokalna - opiera się na pracy grupy (15-25 osób) z animatorem: organizowanie spotkań animacyjnych, przygotowanie mikroprojektów, pikników sąsiedzkich, wydarzeń lokalnych i innych form wsparcia z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 • wyjazdy edukacyjno-integracyjne,
 • udział w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych: sztuki teatralne, koncerty, kino itp.,
 • spotkania liderskie,
 • warsztaty kompetencji społecznych,
 • trener pracy,
 • szkolenia o charakterze edukacyjnym – organizacja instrumentów zawodowych, − szkolenia zawodowe,
 • organizacja staży (planuje się objąć wsparciem ok. 10 uczestników),
 • stypendia szkoleniowe (planuje się objąć wsparciem ok. 15 uczestników).

  b) rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych, udokumentowanych powodów osobistych lub życiowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania deklaracji np.: podjęcie zatrudnienia, długotrwała choroba powodująca niemożność uczestnictwa w projekcie potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej (w przypadku młodzieży do 18 r.ż. oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny).

  c) opuszczenia maksymalnie 20% godzin szkolenia.
 1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do:

  a) podpisania dobrowolnej deklaracji uczestnictwa, kontraktu socjalnego oraz wymaganych dokumentów projektowych,

  b) zapoznania się z niniejszym Regulaminem,

  c) dotrzymywania postanowień i terminów,

  d) systematycznego i aktywnego uczestnictwa we formach wsparcia zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji w ilości nie mniejszej niż 80% godzin przewidzianych w ramach zajęć,

  e) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w proponowanych formach wsparcia, usprawiedliwienie powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej lub telefonicznej zespołowi projektowemu,

  f) niezwłocznego informowania pracownika socjalnego oraz zespołu projektowego o przeszkodach uniemożliwiających udział w przewidzianych projektem działaniach oraz o rezygnacji z udziału w projekcie,

  g) utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem socjalnym oraz zespołem projektowym,

  h) wypełnienia dokumentów i kwestionariuszy niezbędnych do realizacji projektu,

  i) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego,

  j) zachowania poufności i ochrony danych osobowych innych Uczestników projektu.
 2. Uczestnik projektu, który przystępując do projektu pozostawał bez zatrudnienia, a w trakcie projektu podjął pracę, ma możliwość kontynuowania udziały w projekcie zgodnie z ustaloną ścieżką reintegracji.
 3. Uczestnik/czka projektu może utracić prawo do wsparcia (zostać skreślonym z listy uczestników projektu) również w przypadku utrudniania realizacji czynności personelu projektu i/lub współuczestników oraz nie przestrzegania obowiązujących w projekcie regulaminów i wytycznych.

4.Przebieg procesu rekrutacji

 1. Proces rekrutacji jest realizowany w sposób ciągły, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych Realizatora i Partnera oraz w miejscach ogólnodostępnych, w tym w siedzibie Realizatora i Partnera oraz poprzez współpracę z pracownikami socjalnymi. 
 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich Uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
 3. Rekrutacja prowadzona będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 4. W celu wyboru Uczestników projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: pracownik/cy socjalni, pomoc administracyjno-biurowa. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z przeprowadzonej rekrutacji, listę Uczestników projektu oraz listę rezerwową potencjalnych Uczestników projektu w przypadku większej liczby kandydatów niż ilość miejsc. 
 5. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do projektu są dostępne w siedzibie Realizatora projektu i Partnera oraz on-line na stronach internetowych. Dokumenty zgłoszeniowe tj. Formularz zgłoszeniowy do projektu stanowiący załącznik nr 1 należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć do OPS w Raciborzu osobiście, listownie pocztą, przesłać skan na e-maila sekretariat@ops-raciborz.pl (z obowiązkiem późniejszego dostarczenia oryginałów) lub złożyć wypełniony formularz u pracownika socjalnego/asystenta rodziny.
  2. o przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie stwierdzone na podstawie właściwych orzeczeń, zaświadczeń i opinii oraz oświadczeń kandydata; spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie ocenione jest według punktacji przyjętej w arkuszu punktów rekrutacyjnych stanowiącym załącznik nr 6,
  3. przy wyborze Uczestników w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z najwyższą liczbą punktów, a przypadku tej samej liczby punktów dla kilku osób, o wyborze Uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń,
  4. osoby składające dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji przez Komisję Rekrutacyjną pisemnie - drogą listowną,
  5. po wyborze Uczestników przez Komisję Rekrutacyjną oraz zatwierdzeniu list Uczestników przez Dyrektora OPS, zostanie podpisany, z każdym zakwalifikowanym kandydatem kontrakt socjalny wraz z dobrowolną deklaracją uczestnictwa w projekcie, oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na upublicznianie wizerunku oraz wszelkie dokumenty projektowe niezbędne do udziału w projekcie,
  6. jeżeli liczba potencjalnych Uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie niższa niż zakładana ilość miejsc proces rekrutacji będzie prowadzony w formie ciągłej, aż do momentu uzyskania odpowiedniej liczby osób, a jeżeli liczba potencjalnych uczestników będzie wyższa od zakładanej ilości miejsc, zostanie stworzona lista rezerwowa kandydatów,
  7. w przypadku rezygnacji Uczestnika/czki, zmiany jego sytuacji zdrowotnej i/lub społeczno - ekonomicznej, skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników projektu, śmierci Uczestnika/czki, wolne miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej,
  8. dokumenty rekrutacyjne Uczestnika/czki będą przechowywane w siedzibie Realizatora projektu.

5. Zasady monitoringu Uczestników/czek Projektu

 1. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
 2. Uczestnik/czka projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku – załącznik nr 3. W celu udokumentowania prowadzonych form wsparcia, może być prowadzona dokumentacja zdjęciowa.
 3. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się podać Realizatorowi dane, które wymagane są do wprowadzenia w systemie LSI 2014 – 2020 i wynikają z realizacji projektu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Uczestnik/czka projektu w trakcie jego realizacji akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 4.
 5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin naboru Uczestników projektu jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 oraz na stronie internetowej https://www.ops-raciborz.pl/aktualnosci/projekt-ue---drugi-brzeg-.html.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zalecenia Instytucji Zarządzającej oraz wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
 3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą.
 4. Zmiany w niniejszym Regulaminie wprowadzane są po akceptacji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu w trybie właściwym dla przyjęcia niniejszego Regulaminu. 

  Integralną część Regulaminu stanowią załączniki, będące dokumentami projektowymi:
 • Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia
 • Załącznik nr 2. Deklaracja uczestnictwa
 • Załącznik nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku
 • Załącznik nr 4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
 • Załącznik nr 5. Kwestionariusz rekrutacyjny
 • Załącznik nr 6. Arkusz rekrutacyjny
 • Załącznik nr 7. Kontrakt socjalny
 • Załącznik nr 8. IŚR
 • Załącznik nr. 9 AnkietaPartner projektu:
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznegostrona główna324149690; 695933584biuro@persona.slask.plul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz

strona główna PERSONA | aktualności | rekrutacja | regulamin | kontakt

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


created by ms | © copyright 2022 by kis Racibórz ® - all rights reserved all photos, website design and compilation