PROJEKTY REALIZOWANE W 2023 r.

 1. Klub Integracji Społecznej w Raciborzu - Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu, w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 kwietnia  2023 roku. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Głównym celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe wsparcie w Klubie Integracji Społecznej.

 

 1. Drugi Brzeg kontynuacja do 30 czerwca 2023 roku    
  Projekt skierowany jest do 55 osób (35 K i 20 M) w wieku 16-64 lat, mieszkańców powiatu raciborskiego (w tym 20 osób niepełnosprawnych dalej ON), zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (fizycznej, intelektualnej, psychicznej, sprzężonej), całościowych zaburzeń rozwoju, przemocy, ubóstwa, bezrobocia.    
   
  Dla osiągnięcia celu głównego zostały wykorzystane instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, które pozwoliły osiągnąć zaplanowane wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu.

3. Klub Seniora w Raciborzu –  
    Projekt: „SENIOR Z WIGOREM, PASJĄ I DOBRYM HUMOREM”  
       Od 01 marca  2023 roku do  31.12.2023 roku realizowany jest projekt Klub Seniora w Raciborzu. Oferta skierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. M.in. ze względu na wiek, samotność, tych które zakończyły okres aktywności zawodowej, w celu zagospodarowania im czasu wolnego, wyzwolenia i pobudzenia do aktywności, odnalezienia się w nowych rolach życiowych i społecznych, po zakończeniu pracy zawodowej. Aktywność psychofizyczna jest niezbędnym warunkiem satysfakcjonującego wieku senioralnego.
      Oferta Klubu Seniora zawiera różnorodne i ciekawe zajęcia aktywizująco - edukacyjne: warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji społecznych, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji społecznych, zajęcia usprawniające i stymulujące funkcje poznawcze, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty aktywności ruchowej, poradnictwo cyfrowe i psychologiczne oraz zajęcia klubowe.


Klub Seniora jest czynny od poniedziałku do czwartku 
 w godz. 12.30 – 15.30.
Adres:  Racibórz, ul. Staszica 17. Kontakt:  695 933 584.
 Projekt jest współfinansowany przez Miasto Racibórz.


4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Kontynuacja. Projekt jest współfinansowany przez Powiat Raciborski.
Zapraszamy wszystkie osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych zamieszkałe na terenie powiatu raciborskiego.
W ramach projektu oferujemy w szczególności:

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne.
         Krótkoterminową psychoterapię indywidualną, małżeńską (partnerską) i rodzinną.
          Wsparcie psychologiczne i informacyjne


32 414 96 90  - stacjonarny telefon do OIK w godzinach dyżuru.

722 304 453 - całodobowy telefon interwencyjny.

Poza stałymi dyżurami psychologa w Ośrodku, wsparcie psychologiczne jest możliwe również przez telefon: 603 300 904

Pomoc prawna we wtorek od 16.00 - 19.00, stacjonarnie lub telefonicznie 32 414 96 90.

 

 1. Nieustający apetyt na życie generacji 60+

Projekt zawiera ofertę aktywizującą dla 40 seniorów z terenu powiatu raciborskiego w okresie od lipca do grudnia 2023 roku. Obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne dostosowane do możliwości osób starszych. Promuje ideę  uczenia się przez całe życie dla zachowania aktywności i sprawności psychofizycznej, Projekt jest współfinansowany przez Wojewodę Śląskiego.

 1. Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Od 21 czerwca 2023 roku trwa nabór do kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego.

Program  oprócz oddziaływań edukacyjnych obejmuje praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia. Zajęcia w ramach programu mają  przede wszystkim formę zajęć grupowych, prowadzonych metodami aktywnymi pracy z grupą.

Ilość miejsc jest ograniczona. Informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa : 695933584.

Projekt jest dofinansowany przez Powiat Raciborski.

Małe granty 2023 r.

Program psychospołeczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Od maja do lipca 2023roku realizowana jest kolejna edycja projektu adresowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie . W jego ramach planowane jest przeprowadzenie kilkunastu sesji grupowych. Zadanie realizowane metodami warsztatowymi pracy z grupą ma na celu ograniczenie problemu przemocy w rodzinie.

Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Śląskie.

Pokonać przemoc to kolejny projekt  współfinansowany  przez Województwo Śląskie, dedykowany osobom doświadczającym przemocy ze strony najbliższych. Projekt jest realizowany w okresie od  maja do lipca 2023 roku.

Razem z Nami- warsztaty edukacyjno-integracyjne

Oferta wakacyjnego wypoczynku dla 20 osobowej grupy dzieci z Raciborza w okresie od 24 czerwca do 9 lipca 2023 r.

Zadanie współfinansowane przez Miasto Racibórz.

WSPARCIE ŚRODOWISKOWE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Zadanie adresowane do osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje organizację zajęć aktywizujących, rozładowujących napięcie psychiczne, niepokój, lęk i emocje, integrujących z otoczeniem i środowiskiem społecznym oraz usprawniających komunikowanie się i zaburzone przez chorobę funkcje poznawcze. Zadanie będzie realizowane do 18 sierpnia 2023 roku. Zadanie współfinansowane przez Miasto Racibórz.