PROJEKTY REALIZOWANE W 2022 ROKU


            AKTUALIZACJA   22.07.2022


znak  Projekt „DRUGI BRZEG” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym –  konkurs RPO WSL 2014-2020.
 
Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu.
Partner: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Okres realizacji projektu: styczeń 2022 – czerwiec 2023.

     INFORMACJA O PROJEKCIE:
   Głównym celem projektu "DRUGI BRZEG" jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. poprzez wzmocnienie aktywności społ. i zawodowej 5 społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane Miasta Racibórz (łącznie 55 uczestników, a w tym 43 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w formie usług aktywnej integracji o charakterze społ. i zawodowym.
     
     Planowane działania z zakresu integracji społecznej obejmują animację, realizację inicjatyw lokalnych, wyjazdy edukacyjno-integracyjne, pikniki sąsiedzkie, wolontariat, usługi specjalistyczne (m.in. zdrowotne, doradztwa prawnego, psychologicznego, cyfrowego, itp.), modernizację i dostosowanie biura programu aktywności lokalnej.
   Działania z zakresu integracji zawodowej to indywidualna ścieżka rozwoju, wsparcie trenera pracy, instrumenty edukacyjne, certyfikowane szkolenia zawodowe, staże. 

    Grupę docelową projektu stanowią społeczności lokalne zamieszkujące obszary zdegradowane i peryferyjne (zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020), w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu : 695933584.


znak  Od 01.07.2022 r. trwa nabór do kolejnej edycji projektu:  „PROGRAM PSYCHOEDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE".  Planowane jest przeprowadzenie kilkunastu sesji grupowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy  mieszkańców powiatu raciborskiego do udziału w projekcie.
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu : 695933584.
 Zadanie jest finansowane przez Województwo Śląskie

 img Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -
    Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu, w okresie od
1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku.
Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe wsparcie w Klubie Integracji Społecznej.
     
Projekt skierowany jest do 55 osób (35 K i 20 M) w wieku 16-64 lat, mieszkańców powiatu raciborskiego (w tym 20 osób niepełnosprawnych dalej ON), zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (fizycznej, intelektualnej, psychicznej, sprzężonej), całościowych zaburzeń rozwoju, przemocy, ubóstwa, bezrobocia.
   
   
Dla osiągnięcia celu głównego zostaną wykorzystane instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, które pozwolą osiągnąć zaplanowane wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu.


 img Klub Seniora w Raciborzu 
    Projekt: „SENIOR Z WIGOREM, PASJĄ I DOBRYM HUMOREM”
 
       Od 01 marca  2022 roku do  31.012.2022 roku realizowany jest projekt Klub Seniora w Raciborzu. Oferta skierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. M.in. ze względu na wiek, samotność, tych które zakończyły okres aktywności zawodowej, w celu zagospodarowania im czasu wolnego, wyzwolenia i pobudzenia do aktywności, odnalezienia się w nowych rolach życiowych życiowych i społecznych, po zakończeniu pracy zawodowej. Aktywność psychofizyczna jest niezbędnym warunkiem satysfakcjonującego wieku senioralnego.
      Oferta Klubu Seniora zawiera różnorodne i ciekawe zajęcia aktywizująco - edukacyjne: warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji społecznych, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji społecznych, zajęcia usprawniające i stymulujące funkcje poznawcze, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty aktywności ruchowej, poradnictwo cyfrowe i psychologiczne oraz zajęcia klubowe.

Klub Seniora jest czynny od poniedziałku do czwartku 
 w godz. 12.30 – 15.30.
Adres:  Racibórz, ul. Staszica 17. Kontakt:  695 933 584.
 Projekt jest współfinansowany przez Miasto Racibórz.
 img Od 8 sierpnia 2022  będzie realizowany projekt  pt. „Wybieram życie bez przemocy”.
Odbiorcami działań projektowych będą mieszkanki Domu Samotnej Matki „MAJA” w Raciborzu. Projekt jest finansowany przez Województwo Śląskie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  695 933 584.

 img AKTYWNE I GODNE ŻYCIE   (środowiskowa rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi)

Zadanie ma charakter wielorakich i systematycznych oddziaływań psychospołecznych i aktywizująco – motywujących.
W ich ramach prowadzone będą:
- Warsztaty kompetencji społecznych.
- Warsztaty plastyczne . 
- Warsztaty muzykoterapeutyczne.
- Zajęcia sportowo-ruchowe.
- Zajęcia klubowe i świetlicowe.
      
Projekt jest kontynuacją działań Stowarzyszenia, prowadzonych od 2001 roku, w zakresie rehabilitacji i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi. Oferowane usługi świadczone są permanentnie ze względu na specyfikę zaburzeń i charakter oddziaływań. 
Adresowany jest do osób głównie z kręgu schizofrenii i depresji oraz wykazujących deficyty i dysfunkcje w funkcjonowaniu osobowościowym, społecznym, zagrożonych izolacją i marginalizacją społeczną. Jest szansą na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością psychiczną.
 
     Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel.  695 933 584.